Licencja

Licencja na korzystanie z Aplikacji Edukacyjnej JumboEdu (dalej Licencja)

1. Strony

Licencjodawca: firma JumboEdu sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (94-102), ul. Maratońska 67/69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000992674, o numerze NIP: 7272862570, REGON: 52313171100000,

Licencjobiorca: osoba fizyczna lub instytucja, korzystająca z Aplikacji.

2.Przedmiot Licencji

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest korzystanie z aplikacji edukacyjnej JumboEdu (dalej
Aplikacja).

2. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie przez Licencjobiorcę z Aplikacji nie będzie naruszać praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

3. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu uprawnienia niezbędne do udzielenia Licencjobiorcy licencji do korzystania z Aplikacji.

3. Licencja

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji i jej poszczególnych elementów.

2. W przypadku naruszenia postanowień Licencji przez Licencjobiorcę Licencjobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia Licencji trybie natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Licencja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Licencjobiorca nie może w żaden sposób użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, czy w jakikolwiek sposób udostępniać Aplikacji lub jej części osobom trzecim, oraz naruszać jakiekolwiek prawa odnoszące się do Aplikacji lub jej części.

5. Licencjobiorca nie jest upoważniony i zobowiązuje się, że nie podejmie, nie spowoduje, nie wyrazi zgody ani nie upoważni osoby trzeciej do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji lub łamania kodu Aplikacji lub jej części.

6. Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania modyfikacji, rozszerzania, aktualizacji, tłumaczenia, a także naprawiania Aplikacji według własnego uznania.

7. Licencjodawca nie jest zobowiązany do informowania Licencjobiorcy o dokonanych modyfikacjach, rozszerzeniach, aktualizacjach, tłumaczeniach czy kolejnych wersjach Aplikacji. Licencjodawca nie jest zobowiązany do dostarczania Licencjobiorcy kolejnych wersji Aplikacji, jego rozszerzeń, aktualizacji, tłumaczeń.

4. Typy Licencji i usługi wsparcia

Licencjonowanie Indywidualne:

1. Licencja przeznaczona dla Licencjobiorcy będącego osobą fizyczną - użytkownika indywidualnego, umożliwiająca korzystanie z aplikacji tylko przez jedną osobę.

2. Licencja udzielona jest bez ograniczeń czasowych.

3. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do wykorzystywania Aplikacji na wszystkich urządzeniach, których jest właścicielem (telefon, tablet, komputer), jednak korzystać może wyłącznie on lub osoba przez niego wyznaczona (np. podopieczny).

4. W ramach licencjonowania indywidualnego Licencjobiorca uzyskuje roczne wsparcie online dla instalacji oraz użytkowania.

5. Licencjodawca nie gwarantuje poprawności działania aplikacji bez jej aktualizacji.

Licencja Instytucjonalna Okresowa (2-letnia):

1. Licencja przeznaczona dla użytkownika instytucjonalnego, umożliwiająca korzystanie z Aplikacji jednocześnie przez do 25 użytkowników (liczba maksymalnych użytkowników nie jest dzielona na stanowiska – dotyczy wyłącznie pojedynczego stanowiska).

2. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do wykorzystywania Aplikacji na:

a. 1 stanowisku,

b. 3 stanowiskach,

c. 5 stanowiskach.

3. W ramach licencjonowania instytucjonalnego Licencjobiorca uzyskuje dwuletnie wsparcie online oraz telefoniczne dla instalacji oraz użytkowania. W przypadku wystąpienia indywidualnego problemu z działaniem Licencjodawca podejmie się jego rozwiązania.

4. W ramach licencjonowania instytucjonalnego Licencjodawca gwarantuje poprawność oraz aktualność działania aplikacji przez cały okres trwania Licencji.

5. Wdrożenie Aplikacji


1. Aplikacja wymaga dostępu do Internetu w trybie online.

2. Licencjonowanie odbywa się poprzez uzyskanie klucza licencyjnego.

3. Po zakupieniu Aplikacji, klucz zostanie przesłany na podany przez Licencjobiorcę adres e-mail.

4. Klucz jest weryfikowany za każdym razem przy uruchomieniu Aplikacji.

5. Szczegółowe wymagania sprzętowe i systemowe zostaną dostarczone wraz z Aplikacją.

6. Odpowiedzialność

1. Licencjodawca nie udziela gwarancji na działanie Aplikacji.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu utraconych korzyści po stronie Licencjobiorcy, a także z tytułu rękojmi.

3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Licencjobiorcę na skutek korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub Licencją.

4. Licencjodawca nie odpowiada za szkody Licencjobiorcy z tytułu utraty danych.

7. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany w Licencji wymagają formy pisemnej.

2. Licencja może być wypowiedziana z zachowaniem określonego terminu w przypadkach przewidzianych przez prawo.

3. Wszelkie spory wynikające z Licencji będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy